U bent hier

Workshops

1. De lichamelijke kant van (interactionele) kwetsbaarheid    

Wanneer het gevoel van kwetsbaarheid wordt geactiveerd heeft dit ook altijd (en vaak als eerste) een lichamelijke component in de zin van een lichamelijke stressreactie. Hartslag en spierspanning gaan omhoog en de mate van vrijheid van lichamelijk bewegen en ook geestelijke speelruimte vermindert onmiddellijk. Mensen in het algemeen (en zeker mensen met ASS) hebben niet altijd goed door wat er in hun gevoelswereld omgaat maar hun lichaam reageert wel. Wanneer je hier meer zicht op krijgt kun je beter anticiperen op het gegeven dat je je kwetsbaarheid ervaart én beter leren om te functioneren terwijl je kwetsbaar of uit balans bent. Kunst is dus niet om nooit kwetsbaar te zijn (iets wat veel mensen wel zouden willen en mensen met ASS soms proberen voor elkaar te krijgen via allerlei vaste gedachten, rituelen en handelingen) maar om te leren te functioneren terwijl je kwetsbaar bent.

In de workshop ervaren deelnemers middels een aantal PMT-achtige oefeningen wat helpt om deze lichamelijke sensaties beter te detecteren, wat helpt om nog te functioneren op momenten dat je kwetsbaar bent en wat het interactionele effect is op de ander wanneer het je zelf lukt om te blijven functioneren terwijl je kwetsbaar bent.

Leerdoelen
Bewust worden van lichamelijke aspecten van interactionele kwetsbaarheid en leren verdragen en reguleren van deze lichamelijke kwetsbaarheid.

Workshopleiders
Bram Bovendeerd (klinisch psycholoog / psychotherapeut, promovendus en docent RUG / PPO, BIG 49062242725)
Sjoerd te Dorsthorst (psychotherapeut, docent RUG / PPO, BIG 89910899016)

2. Verslaving, kwetsbaarheid  en ontwikkelingsstoornissen

Verslaving, Autisme en ADHD zijn allen ontwikkelingsstoornissen. Ontwikkeling is een transactioneel proces waarvan de uitkomst het resultaat is van een voortdurende wisselwerking tussen aanleg van het individu en de (baarmoeder)omgeving. Die wisselwerking begint dus al prenataal. Diagnostisch kan men stoornissen niet alleen op fenotypisch niveau onderscheiden (DSM classificaties) maar tegenwoordig ook in toenemende mate op het niveau van gen, brein netwerken, neurocognitieve niveau. Hierin blijken er opvallende overeenkomsten tussen verschillende klinisch onderscheiden beelden. In deze presentatie zal ik dit model bespreken zo ook het kwetsbaarheids- stress model dat ten grond ligt aan de manifestatie van psychopathologie zoals Autisme, ADHD en verslaving. De consequenties van het co-morbide optreden van deze ontwikkelingsstoornissen in de praktijk en de gender aspecten zal het verhaal completeren.

Leerdoelen
- kennis van de relatie tussen verslaving en ontwikkelingsstoornissen
- kennis ontstaan psychopathologie
- kennis van het belang van herkennen van verslaving bij ontwikkelingsstoornissen
- kennis preventie en herkennen van verslaving bij ontwikkelingsstoornissen

Workshopleiders
Patricia van Wijngaarden (BIG 19020525301)
Hendrikje Bloemert (BIG 49064074630)

3. Kwetsbaarheid in een professionele context

Het CCE consulteert in situaties waarin professionals, cliënten en of naast betrokkenen vastlopen op het gebied van samenwerking, het vinden van een gedeeld perspectief of een aanvaardbare kwaliteit van leven. Uit onderzoek naar consultaties in de GGZ blijkt dat kwetsbaarheid of overvraging van cliënten een grote rol kan spelen bij het ontstaan van probleemgedrag en handelingsverlegenheid.
In deze workshop maakt u kennis met het CCE, de werkwijze bij en visie op probleemgedrag, het belang van breed en meervoudig kijken én gaan we aan de slag met uw eigen casuïstiek.

Leerdoelen
Deelnemers nemen kennis van visie en werkwijze CCE en welk effect een  brede , meervoudige en specifieke kijk op probleemgedrag  kan hebben op het eigen handelen.

Workshopleider
Didier Rammers (Programmaleider GGZ CCE, niet BIG geregistreerd)

4. Kwetsbaarheid sociaal-emotioneel versus cognitief

Met de uitspraak “het emotioneel niet aankunnen” wordt meestal verwezen naar allerlei problemen op emotioneel gebied, zoals de emotiewaarneming en emotieregulatie.
Dit wordt ook wel emotionele competentie genoemd. Onder emotionele competentie wordt in het algemeen verstaan: het vermogen van iemand om emoties  bij zichzelf en anderen waar te nemen, deze emoties te begrijpen en de eigen emoties te reguleren.
Voor het sociaal functioneren van kinderen is het belangrijk dat zij over een goede emotionele competentie beschikken. Problemen in de emotionele competentie worden door vele onderzoekers beschouwd als een belangrijke voorspeller van allerlei vormen van externaliserende en internaliserende problemen.

Mensen met een autismespectrumstoornis ervaren in het dagelijks leven vaak problemen op het gebied van emotiewaarneming en het reguleren van emoties.
Hierbij kan er sprake zijn van een disharmonisch ontwikkelingsprofiel; ze functioneren emotioneel gezien op een lager ontwikkelingsniveau dan je op basis van hun kalenderleeftijd en cognitieve niveau zou verwachten.
Met andere woorden: ze kunnen/weten meer dan dat ze aankunnen.

In deze workshop willen we dieper ingaan op het concept emotionele ontwikkeling, de mogelijkheden die er zijn het emotionele niveau van functioneren in kaart te brengen en hoe we in onze behandeling/ begeleiding hierop kunnen aansluiten.

Doelen
-Kennis over het concept emotionele ontwikkeling
-Kunnen benoemen op welke wijze je het emotionele niveau van functioneren in kaart kunt brengen
-Kunnen benoemen hoe je in je handelen/ bejegening aan kan sluiten bij het emotionele niveau van functioneren in het dagelijks leven

Workshopleiders
Ingrid ten Westeneind (GZ-psycholoog) BIG 99038801825
Ellen Pinkert (senior psychiatrisch verpleegkundige)